Gendun Chopel Centennial Conference. - Latse

Powered by SmugMug Log In

ལྷ་ས་ནས་ཕེབས་པའི་ཧོར་ཁང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབར་གྱི་སྲས་བྱམས་པ་བསྟན་དར་ལགས་དང་། དགེ་ཆོས་ཀྱི་སྲས་མོ་དགའ་སྐྱིད་གཡང་འཛོམས་གཉིས།
From Lhasa, Horkhang Sonam Pelbar’s son Jampa Tendar (right) and Gendun Chopel's daughter Gakyid Yangzom (center).

Dge 'dun chos 'phelHorkhang Jampa TendarHor khang byams pa bstan darGakyid YangzomDga' skyid g.yang 'dzomsGendun ChopelGendun Chopel Centennial Conference