Gendun Chopel Centennial Conference. - Latse
Powered by SmugMug Log In

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སྣར་སྐྱིད་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་དང་ལརྩེ་འི་ལས་བྱེད་པད་མ་འབུམ།
Speakerr Narkyid Ngawangthondup and Latse Library’s Pema Bhum.

Dge 'dun chos 'phelNarkyid NgawangthondupSnar skyid ngag dbang don grubpema bhumGendun ChopelGendun Chopel Centennial Conference