Gendun Chopel Centennial Conference. - Latse

Powered by SmugMug Log In

གསུང་བཤད་གནང་མཁན་སྣར་སྐྱིད་དབང་ངག་དབང་དོན་གྲུབ་ལགས་དང་། འཇམ་དབྱངས་ནོར་བུ་ལགས། ལྷ་དབང་བློ་གྲོས།
Speakers Narkyid Ngawangthondup, Jamyang Norbu, and Lodi Lhawang la.

Dge 'dun chos 'phelNarkyid NgawangthondupLodi LhawangJamyang NorbuSnar skyid ngag dbang don grubLha dbang blo gros'Jam dbyangs nor buGendun ChopelGendun Chopel Centennial Conference