Gendun Chopel Centennial Conference. - Latse

Powered by SmugMug Log In

ཧོར་ཁང་བྱམས་པ་བསྟན་དར་ལགས་ནས་ཀིརྟི་རིན་པོ་ཆེའི་ལྗགས་རྩོམ་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་རབ་བྱེད་ཞབས་བཏགས་མ་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
Horkhang Jampa Tendar presents Kirti Rinpoche’s latest book on Gendun Chopel for launch and distribution.

Dge 'dun chos 'phelHorkhang Jampa TendarHor khang byams pa bstan darGendun ChopelGendun Chopel Centennial Conference