Gendun Chopel Centennial Conference. - Latse

Powered by SmugMug Log In

པེ་ཅིན་ནས་ཕེབས་པའི་གཏམ་བཤད་གནང་མཁན་ཏུའུ་ཡུང་པིན་(གཡས་ཕྱོགས)དང་ཀོ་ལུམ་སྦི་ཡ་སློབ་གྲྭ་ཆེན་མོའི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་རྒི་རེ་ ཐ་ཊོལ།
Du Yongbin (right) from Beijing with Professor Gray Tuttle.

Dge 'dun chos 'phelGray TuttleDu YongbinGendun ChopelGendun Chopel Centennial Conference