Gendun Chopel Centennial Conference. - Latse

Powered by SmugMug Log In

དགེ་ཆོས་ཀྱི་སྲས་མོ་དགའ་སྐྱིད་གཡང་འཛོམས་ལགས་ནས་དགེ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་པར་ལ་མཇལ་དར་འབུལ་བཞིན་པ།
Gendun Chopel’s daughter Gakyid Yangzom offers a khata to Gendun Chopel's portrait. 2003.

Dge 'dun chos 'phelGakyid YangzomSonam DhargayGendun ChopelGendun Chopel Centennial Conference