Gendun Chopel's Hometown - Latse
Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_025

དགེ་ཆོས་ཀྱིས་པཎྚི་ཏ་ར་ཧུ་ལ་ལ་བསྐུར་བའི་འཕྲིན་ཡིག་ཕྱག་བསྟར་མ་ཞིག
Letter to Rahula from Gendun Chopel.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ongmanuscript