Gendun Chopel's Hometown - Latse
Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_033

དགེ་ཆོས་འཁྲུངས་གཞིས་ཀྱི་མ་ཁང་། མ་ཁང་ནི་རེབ་གོང་གི་ཁྱིམ་ཚང་ཞིག་གི་བཟའ་བཏུང་གཡོ་སྐོལ་བྱེད་སའི་ཐབ་ཚང་དང་བཟའ་བཏུང་ལ་རོལ་ས། ཁྱིམ་མི་འཛོམས་ས་དང་མགྲོན་པོ་སྣེ་ལེན་བྱེད་ས་བཅས་ཡིན། ཐབ་ཀའི་ཀླད་ཀྱི་ཁང་མིག་དེ་ལ་ཧུ་རྫས་ཟེར་ཞིང་། དགོང་མོ་ཉལ་ས་ཡིན་ཞིང་། བཟའ་མི་འཛོམས་སྐབས་ཕ་མའམ་ཁྱིམ་ཚང་རྒན་རིམ་པ་འདུག་ས་ཡིན།
Main room of GC’s family home. In Rebkong, the makhang refers to the place of the house that serves as kitchen, dining room, family room, and living room. Adjoining the makhang is the hu dzé (hu rdzas)--which can be seen through the opening beyond the hearth--a bedroom where the parents sleep; when the family gathers, the parents sit on the other side of the hearth facing the other family members.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ong