Gendun Chopel's Hometown - Latse
Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_027

དགེ་ཆོས་ཀྱི་འཁྲུངས་གཞིས་སུ་བཞེངས་ཡོད་པའི་དགེ་ཆོས་ཀྱི་འདྲ་སྐུ་ཞིག
A bust of GC now stands in his birth home.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ong