Gendun Chopel's Hometown - Latse

Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_024

དགེ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་དེབ་ཅིག་ལས་མངོན་པའི་དགེ་ཆོས་དང་ པཎྚིཏ རཱཧུལ སཾཀྲིཏྱཱཡན་གཉིས་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་འདྲ་པར་ཞི
Photo in Indian source showing Rahula with GC in a hotel.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ong