Gendun Chopel's Hometown - Latse

Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_021

དགེ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་གར་གྱི་ཡི་གེའི་ཕྱག་དེབ་ཅིག་ལས་མངོན་པའི་ཁོང་བོད་ཡུལ་གྱི་ཁྲོམ་ར་ཞིག་ལ་ཉལ་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།
Image from a book on Gendun Chopel in Hindi of GC in a marketplace in Tibet.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ong