Gendun Chopel's Hometown - Latse

Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_022

དགེ་ཆོས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་འདྲི་རིས།
Portrait of 13th Dalai Lama by Gendun Chopel.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ong