Gendun Chopel's Hometown - Latse

Powered by SmugMug Log In

Gendun Chopel's Hometown_006

A trunk sent by Gendun Chopel from India to Shopong.

gedun chopeldge 'dun chos 'phelZho 'ong